माँ पावा ते गढ़ थी | Maa Pava Te Gadh Thi Utarya Lyrics

Maa Pava Te Gadh Thi Utarya Lyrics

माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे,
महाकाली रे,
माड़ी वसाव्यु चांपानेर,
पावागढ़ वाली रे,
माड़ी वसाव्यु चांपानेर,
पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रें,
महाकाली रे।।

माँ चांपा ते नेर ना चार चौता,
रे महाकाली रे,
ईया माळीड़े मांड्या हाट,
पावागढ़ वाली रे,
ईया माळीड़े मांड्या हाट,
पावागढ़ वाली रे,

माँडी माळीड़ो लावे फूलडा,
रे महाकाली रे,
माँडी माळीड़ो लावे फूलडा,
रे महाकाली रे,

म्हारी अम्बा भवानी ने काज,
पावागढ़ वाली रे,
म्हारी अम्बा भवानी ने काज,
पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रें,
महाकाली रे।।

माँ चांपा ते नेर ना चार चौटा,
रे महाकाली रे,
ईया दोशिडे मांड्या हाट,
पावागढ़ वाली रे,
ईया दोशिडे मांड्या रे हाट,
पावागढ़ वाली रे,

माँडी दोशिड़ो लावे चुंदड़ी,
रे महाकाली रे,
माँडी दोशिड़ो लावे चुंदड़ी,
रे महाकाली रे,

म्हारी अम्बा भवानी ने काज,
पावागढ़ वाली रे,
म्हारी अम्बा भवानी ने काज,
पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रें,
महाकाली रे।।

माँडी चांपा ते नेर ना चार चौटा,
रे महाकाली रे,
ईया सोनिडे मांड्या हाट,
पावागढ़ वाली रे,
ईया सोनिडे मांड्या रे हाट,
पावागढ़ वाली रे,

माँडी सोनिड़ो लावे झूमणा,
रे महाकाली रे,
माँ सोनिड़ो लावे झूमणा,
रे महाकाली रे,

म्हारी अम्बा भवानी ने काज,
पावागढ़ वाली रे,
म्हारी अम्बा भवानी ने काज,
पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रें,
महाकाली रे।।

माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे,
महाकाली रे,
माड़ी वसाव्यु चांपानेर,
पावागढ़ वाली रे,
माड़ी वसाव्यु चांपानेर,
पावागढ़ वाली रे,
माँ पावा ते गढ़ थी उत रया रें,
महाकाली रे।।

Maa Pava Te Gadh Thi Utarya Lyrics

Leave a Comment