अयोध्यावासी राम लिरिक्स (Ayodhya Wasi Ram Lyrics)

अयोध्यावासी राम लिरिक्स (Ayodhya Wasi Ram Lyrics)

Ayodhya Wasi Ram Lyrics

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Dasharath Nandan Ram
Dashmukh Maradan Ram
Pashupati Ranjan Ram
Paapa Vimochan Ram

Dasharath Nandan Ram
Dashmukh Maradan Ram
Pashupati Ranjan Ram
Paapa Vimochan Ram

Dasharath Nandan Ram
Dashmukh Maradan Ram
Pashupati Ranjan Ram
Paapa Vimochan Ram

Dasharath Nandan Ram
Dashmukh Maradan Ram
Pashupati Ranjan Ram
Paapa Vimochan Ram

Manimay Bhushan Ram
Manjul Bhaashan Ram
Ranajay Lakshan Ram
Raakshas Shikshan Ram

Manimay Bhushan Ram
Manjul Bhaashan Ram
Ranajay Lakshan Ram
Raakshas Shikshan Ram

Manimay Bhushan Ram
Manjul Bhaashan Ram
Ranajay Lakshan Ram
Raakshas Shikshan Ram

Manimay Bhushan Ram
Manjul Bhaashan Ram
Ranajay Lakshan Ram
Raakshas Shikshan Ram

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Dasharath Nandan Ram
Dashmukh Maradan Ram
Pashupati Ranjan Ram
Paapa Vimochan Ram

Manimay Bhushan Ram
Manjul Bhaashan Ram
Ranajay Lakshan Ram
Raakshas Shikshan Ram

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Dasharath Nandan Ram
Dashmukh Maradan Ram
Pashupati Ranjan Ram
Paapa Vimochan Ram

Manimay Bhushan Ram
Manjul Bhaashan Ram
Ranajay Lakshan Ram
Raakshas Shikshan Ram

Ayodhyawasi Ram
Dasharath Nandan Ram
Janaki Jeevan Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

Dasharath Nandan Ram
Dashmukh Maradan Ram
Pashupati Ranjan Ram
Paapa Vimochan Ram

Manimay Bhushan Ram
Manjul Bhaashan Ram
Ranajay Lakshan Ram
Raakshas Shikshan Ram

Shri Ram Ram Jai Ram
Shri Ram Ram Jai Ram
Shri Ram Ram Jai Ram
Shri Ram Ram Jai Ram
Shri Ram Ram Jai Ram
Shri Ram Ram Jai Ram

हिंदी में पढ़े : अयोध्यावासी राम लिरिक्स

अयोध्यावासी राम लिरिक्स