Pita Swarga Pita Dharma Mantra

Pita Swarga Pita Dharma Mantra

Pita Swarga Pita Dharma Mantra पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः।पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः॥ Pita Swarga Pita Dharma …

Read more

dharma rakshita rakshita

dharma rakshita rakshita

Dharma Rakshita Rakshita In Sanskrit धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ⁠।तस्माद् धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीत् …

Read more

Sanskrit Shlok On Karma

Sanskrit Shlok On Karma

Sanskrit Shlok On Karma उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगाः। कोई भी काम उद्यम …

Read more