Home Mantra

Mantra

Vidya Dadati Vinayam

https://www.youtube.com/embed/9wA8mKpQJ5o Vidya Dadati Vinayam विद्यां ददाति विनयं,विनयाद् याति पात्रताम्।पात्रत्वात् धनमाप्नोति,धनात् धर्मं ततः सुखम्॥ हिन्दी भावार्थ:विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता...

Alasasya Kutah Vidya

https://www.youtube.com/embed/mEaXHi3IlL0 Alasasya Kutah Vidya अलसस्य कुतः विद्या,अविद्यस्य कुतः धनम्।अधनस्य कुतः मित्रम्अ,मित्रस्य कुतः सुखम् ॥ हिन्दी भावार्थ:आलसी इन्सान को विद्या कहाँ।विद्याविहीन/अनपढ़/मूर्ख को धन कहाँ।धनविहीन/निर्धन को मित्र कहाँ।और मित्रविहीन/अमित्र...

Shri Shiv Panchakshar Stotram

https://www.youtube.com/embed/DVwd-Id7ck4 Shri Shiv Panchakshar Stotram ॥ श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् ॥ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय,भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय,तस्मै न काराय नमः शिवाय ॥१॥ मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय,नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ।मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय,तस्मै म काराय नमः शिवाय ॥२॥ शिवाय...

Most Read